Adatkezelési tájékoztató

Roboz Gabriella - Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


A jelen tájékoztató a Robonet Kft. által megalkotott Adatkezelési tájékoztató kiegészítése, amely a Roboz Gabriella pszichológus, a Robonet Kft. alkalmazásában, mint önálló adatkezelő adatkezelési gyakorlatát mutatja. Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. Jelen tájékoztató célja annak részletes bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az életvezetési tanácsadások alkalmával a tanácsadások megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (a továbbiakban: “Ügyfél“) személyes adatait.
I.  FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Személyesadat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy  több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Egészségügyiadat: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás), illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Pszichológiai adat: a Magyar Pszichológia Társaság Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái, amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)
Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép, mint adat.


II.  KI AZ ADATKEZELŐ? Az adatkezelő:
Roboz Gabriella pszichológus (továbbiakban: Tanácsadó), a Robonet Kft. alkalmazásában, illetve a Robonet Kft kijelölt munkatársai, lásd Robonet Kft. Adatkezelési tájékoztatóját.


III.  MELYEK AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI?
 • Az ügyfél életvezetésének, kapcsolataiban való működésének, kommunikációs készségének, konfliktuskezelési képességének javítása, a számára megfelelő alkalmazkodási formák megtalálása.
 • A tanácsadó és az ügyfél kapcsolattartása
 • A Tanácsadó és az Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködése feladatainak együttes meghatározása.
 • Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása, tanácsadási folyamatról írásos feljegyzések készítése elektronikus formában. Az élettörténeti adatok szakmai szupervízióban való felhasználása.
 • Weboldalon való regisztráció során: az email cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése, az Ügyféllel való egyeztetés során a szerződés előkészítése, az ehhez kapcsolódó részletek egyeztetése
 • Weboldalon való „ügyfélvélemény” megjelenítése esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése, az érintett ügyfelek hozzájárulásával


IV.  MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
A Tanácsadó a Ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:
I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):
 1. Az Ügyfél, Érdeklődő neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 2. Az Ügyfél lakcíme: az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 3. Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 4. Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában
 5. Az Ügyfélbankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és az ügyfél beazonosíthatósága céljából
 6. Ügyfélszületésiideje:az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
 7. Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő
II.  kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz – kezelt adat, adatkezelési cél)
 1. Az Ügyfél ügye, panasza: az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a Tanácsadótól.
 2. Élettörténeti Adatok: A tanácsadói folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetési, döntési módokkal kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is
 3. Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet


V.  MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?
A tanácsadói folyamat során felvételre és kezelésre kerülő különleges adatok esetén a GDPR 9.cikk(2)bekezdésea) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása az említett személyes adatok konkrét tanácsadási célból történő kezeléséhez, illetve az egészségügyi és a hozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérőlés védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény(Eüaktv.)4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészség megőrzésének, javításának,fenntartásánakelőmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotánaknyomonkövetésecéljábólaz érintett írásos hozzájárulása.
A tanácsadói folyamat megszervezésével, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges kapcsolattartás az érintettel GDPR 6. cikk (1)bekezdés(b)pontja) alapján.
A Tanácsadó elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.


VI.  A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK Adatkezelés célja
Az Ügyfél kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők kérdéseire vagy hozzászólásaira válaszoljon. Ugyanis létfontosságú, hogy foglalkozzon az ügyfelek és érdeklődők megkereséseivel, ha azoknak kérdésük van, hiszen mind az ügyfelekben, mind pedig az érdeklődőkben a bizalmat így fenn tudja tartani. Ha az ügyfelek, vagy érdeklődők egy kérdéssel felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el, hogy adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.
Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése ésvédelmecéljából: Az adatkezelő jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.


VII.   MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTAMA? Adattárolás az adatok törlésének határideje:
A Tanácsadó a személyes adatokat az érintett személlyel, Ügyféllel fennálló jogviszonya, azaz a tanácsadói folyamat időtartama során az ügyfélről, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad, a következőként kezeli:
Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:
Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja a Tanácsadó és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, a Tanácsadó a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.
A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C.törvény169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösena szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatokdokumentumai.
Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény Art.78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.
Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a Tanácsadó valamely jogi igénnyel rendelkezik a Ügyféllel szemben vagy ha a Ügyfél érvényesít jogi igényt a Tanácsadóval szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5év múlva törlésre kerülhetnek.
A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:
A tanácsadói folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.


VIII.  KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?
A tanácsadói folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a Tanácsadó, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.
A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában a tanácsadó könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.
Az I. kategóriába sorolt adatokat a Robonet Kft Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli, a II kategóriába sorolt adatokhoz kizárólag Roboz Gabriella rendelkezik hozzáféréssel.


IX.   MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK KERÜLNEK ALKALMAZÁSRA?
Az adatkezelő – amennyiben ez a Robonet Kft. – akkor a Robonet Kft. Adatkezelésitájékoztatójaszerintjárel.
Az  adatkezelő  –  amennyiben  Roboz  Gabriella  -  a  papíralapú  dokumentumokat  a
konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.
Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.
Az adatkezelő Tanácsadó és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a tanácsadó által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. A Tanácsadó és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.
A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, a Tanácsadóra vonatkozó szakmai etikai előírások (lásd.: részletesen a Tájékoztató következő pontjában) biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését. Az Ügyfél ilyen tartalmú kérdéseinek megválaszolása, és az ezzel járó adatkezelés Tanácsadó részéről jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősül, amelyről részletesebben a jogos érdeken alapuló adatkezelések pontban olvashat.


X.   AZ ADATKEZELŐ MILYEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGE BIZTOSÍTJA AZ ÖN KÜLÖNÖS SZEMÉLYES ADATAINAK BIZALMASSÁGÁT?
Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.
A Tanácsadó a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Tanácsadóra az Etikai Kódex 5. pontjábanfoglaltakkalösszhangbankiterjeda pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai” és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Tanácsadó titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.
A Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja: Pszichológiai adat különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.).


XI.  WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A weboldallal kapcsolatos adatkezelési szabályokat a Robonet Kft. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.


XII.  MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?
Az Ön Jogai:Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):
 • Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog);
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • Tiltakozáshoz való  jog  (ideértve  a  profilalkotás  ellen  történő  tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a
 • panaszhoz való jog.
A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.
Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

 • Hozzáféréshezvalójog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban  van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

 • Helyesbítéshezvalójog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

 • Törléshezvalójog(elfeledtetéshezvalójog)
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

 • Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra,  hogy az Önre vonatkozó,  Ön által  rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
(vi)A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább azÖn Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges
(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ).


Robonet Kft. - Adatkezelési tájékoztató

Webhosting

 • Web szolgáltató: Robonet Kft.
 • 1174 Budapest,
 •       Vörösmarty u. 30.
 • +36 20 340 7970
 • www.robonet.hu

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Bővebb információ >>